Právní upozornění


Právní upozornění

Váš přístup a používání těchto webových stránek (dále jen tyto stránky/naše stránky) se řídí těmito Podmínkami používání. Přístupem a používáním našich stránek potvrzujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání, bez omezení nebo kvalifikace a souhlasíte, že je budete dodržovat.

Další příslušné podmínky

Tyto Podmínky používání odkazují a obsahují následující dodatečné podmínky, které se rovněž vztahují na Vaše používání našich stránek:

Naše Zásady ochrany osobních údajů, které stanoví podmínky, dle kterých zpracováváme veškeré osobní údaje, které od Vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Používáním našich stránek souhlasíte s tímto zpracováním a zaručujete, že veškeré Vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

Naše Zásady používání souborů cookies, které stanoví informace o cookies na našich stránkách.

Naše Zásady přijatelného použití uvedené níže, které stanoví povolené a nepovolené používání našich stránek. Používáte-li naše stránky, musíte dodržovat tyto Zásady přijatelného použití.

O NÁS


Tyto stránky jsou vlastněny a provozovány společností AkzoNobel Decorative Coatings B. V., společností registrovanou v Nizozemí s registračním číslem 28080245, s registrovaným sídlem v Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171AJ, Nizozemí (dále jen my, náš nebo nás).

PŘÍSTUP NA NAŠE STRÁNKY


Přístup na naše stránky je dočasně povolen a vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy nebo změnit služby, které poskytujeme na našich stránkách bez předchozího upozornění. Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoliv obsah na nich uvedený bude vždy dostupný nebo bez přerušení. Máme právo pozastavit, stáhnout, přerušit nebo změnit stránky nebo jejich část bez předchozího upozornění. Neneseme odpovědnost, pokud z nějakého důvodu nebudou naše stránky kdykoli nebo na jakoukoli dobu dostupné. Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem našich stránek nebo k celým stránkám.

Nesete odpovědnost za provedení veškerých nezbytných opatření pro získání přístupu k našim webovým stránkám.

Jste také odpovědní za to, že všechny osoby, které mají přístup k našim stránkám prostřednictvím internetového připojení, si jsou vědomy těchto Podmínek používání a dalších platných podmínek a že jsou s nimi v souladu.

Pokud si zvolíte nebo je Vám poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakýkoli jiný údaj jako součást našich bezpečnostních postupů, je třeba uvažovat tyto informace za důvěrné a nesdělovat je žádné třetí straně. Máme právo zablokovat jakýkoliv identifikační kód uživatele nebo heslo, ať už vybrané Vámi nebo přidělené námi, kdykoli podle svého užívání.

Nejste oprávněni používat nebo umožnit jiným osobám užívání jakéhokoli automatizovaného systému nebo softwaru pro extrakci obsahu nebo dat z našich stránek ke komerčním účelům, s výjimkou případů, kdy vy nebo relevantní třetí strana uzavře s námi písemnou dohodu, která tuto činnost výslovně povoluje.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ


Občas může docházet ke změnám těchto Podmínek používání. Kontrolujte prosím pravidelně tyto Podmínky používání za účelem zjištění všech námi provedených změn. Používáte-li naše stránky nadále, máme za to, že se změnami souhlasíte. Nesouhlasíte-li s těmito změnami, neměli byste naše stránky používat.

ZMĚNY NA NAŠICH STRÁNKÁCH


Jsme oprávněni kdykoli aktualizovat naše stránky a měnit obsah přístupný na našich stránkách. Uvědomte si však, že obsah uvedený na našich stránkách může být v daném čase zastaralý a my nemáme žádnou povinnost jej aktualizovat. Nezaručujeme, že naše stránky nebo obsah na nich uvedený neobsahuje chyby nebo vynechané části.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


Tam, kde není výslovně uvedeno, my nebo společnosti koncernu vlastní veškerá práva duševního vlastnictví ke stránkám a materiálu na nich zveřejněném (včetně, ale nikoli výhradně textu, obrázků, video, html kódů a tlačítek) (dále jen “obsah”). Tato práva zahrnují, ale nejsou omezena na všechna autorská práva, práva k databázi, obchodní jména a ochranné známky.

Webové stránky a jejich obsah můžete pouze prohlížet, tisknout a používat pro své osobní, nekomerční použití. My a společnosti koncernu si výslovně vyhrazujeme veškerá práva duševního vlastnictví vztahující se ke stránkám a jejich obsahu a Vaše používání našich stránek a jejich obsahu podléhá následujícím omezením. Nesmíte:

 • odstraňovat copyright nebo jiné poznámky o vlastnictví obsažené v Obsahu;

 • používat jakýkoli Obsah z těchto stránek způsobem, který může porušit autorská práva, práva duševního vlastnictví nebo vlastnické právo naše nebo třetích stran; nebo

 • kopírovat, upravovat, zobrazovat, provádět, publikovat, distribuovat, šířit, vysílat, sdělovat veřejnosti nebo roznášet jakékoli třetí straně nebo využívat tyto stránky a/nebo jejich obsah jakýmkoli způsobem včetně komerčního využití bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Výslovně si vyhrazujeme všechna práva k www.dulux.cz názvu domény a všem souvisejícím doménám a subdoménám, k názvu "AkzoNobel", našemu logu a servisním známkám, obchodním názvům a/nebo ochranným známkám. Ostatní ochranné známky, produkty a názvy společnosti uvedené na našich stránkách mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků či poskytovatelů licence a práva u těchto známek jsou vyhrazena pro jejich příslušné vlastníky nebo poskytovatele licence.

PŘESNOST BAREV


Vyvinuli jsme veškeré úsilí, aby barvy na obrazovce byly co nejpřesnější. Bohužel nemůžeme zaručit přesné barevné sladění barev na obrazovce s barvami skutečných produktů a nelze úplně spoléhat na barvu, která se zobrazuje na obrazovce. Barvy na obrazovce se mohou lišit v závislosti na nastavení Vaší obrazovky a rozlišení. Pokud si nejste jisti barvou, doporučujeme, pokud je to možné, objednat tester z místního obchodu nebo online.

SPRÁVNOST INFORMACÍ A OBSAHU


Obsah a informace poskytnuté na našich stránkách jsou zdarma, pouze pro informační účely, a nevytváří obchodní či jiný profesionální vztah mezi Vámi a naší společností. Vyvinuli jsme rozumné úsilí, abychom zajistili, že veškeré informace a obsah uvedený na těchto stránkách je správný v době zařazení, mohou se zde však vyskytnout neúmyslné a občasné chyby.

Pohledy a názory vyjádřené v obsahu předložené jinými uživateli našich stránek jsou individuálními příspěvky těchto uživatelů ne společnosti AkzoNobel a neneseme žádnou odpovědnost za obsah těchto příspěvků.

Nekontrolujeme informace poskytované prostřednictvím našich stránek ostatními uživateli stránek a obsah nemusí být předem moderován.

Tyto stránky, informace a obsah na nich obsažený jsou poskytovány ve stavu "tak jak jsou k dispozici". Nezaručujeme a nevydáváme žádná prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, týkající se informací a obsahu poskytovaného prostřednictvím našich stránek, včetně všech položek využívaných přímo či nepřímo z našich stránek, a vyhrazujeme si právo činit změny a opravy kdykoli a bez předchozího upozornění. Komentáře a informace zveřejněné na těchto stránkách nejsou určeny jako doporučení, na které lze spoléhat. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli nepřesnosti nebo opomenutí na stránkách a rozhodnutí založená na informacích a názorech obsažených na stránkách jsou výhradní odpovědností uživatele.

VIRY


Vyvinuli jsme značné úsilí, aby stránky neobsahovaly viry. Nicméně nemůžeme zaručit ani nevydáváme prohlášení nebo záruky, že naše stránky neobsahují chyby a/nebo viry, odpovědnost za instalaci odpovídajících antivirových programů nese uživatel.

Nesmíte zneužívat naše stránky k vědomému šíření virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který způsobuje úmyslné poškození nebo je technicky škodlivý. Nesmíte se pokusit o získání neoprávněného přístupu na naše stránky, na server, na které jsou stránky uloženy nebo jakýkoli server, počítač či databázi připojenou k našim stránkám. Nesmíte útočit na naše stránky prostřednictvím útoku typu DoS nebo útoku typu DDoS. Porušením tohoto ustanovení můžete spáchat trestný čin. Takové porušení oznámíme příslušným donucovacím orgánům a budeme s těmito orgány spolupracovat formou zveřejnění Vaší totožnosti těmto orgánům. V případě takového porušení je Vaše právo k užívání našich webových stránek okamžitě ukončeno.

VYTVOŘENÍ ODKAZŮ NA NAŠE STRÁNKY


Můžete odkazovat na domovskou stránku našich stránek, pokud tak učiníte férovým způsobem v souladu se zákonem, který nepoškozuje naší pověst nebo ji nezneužívá. Nesmíte vytvářet odkaz způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu přidružení, schválení nebo potvrzení z naší strany, tam, kde žádná neexistuje. Nesmíte vytvářet odkaz na naše stránky na webových stránkách, které nejsou ve Vašem vlastnictví.

Naše stránky nesmí být koncipovány na jiném místě, ani nemůže vytvořit odkaz na jakoukoli část našich stránek jinou, než je domovská stránka.

Vyhrazujeme si právo odejmout povolení k odkazování bez předchozího upozornění.

Webové stránky, na kterých umisťujete odkazy, musí ve všech ohledech splňovat normy stanovené v našich Zásadách přijatelného použití. Pokud si přejete využít obsah uvedený na našich stránkách jiným způsobem, než je stanoveno výše, kontaktujte nás.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY


Naše stránky a/nebo obsah může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Rozhodnete-li se navštívit stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko. Nejsme zodpovědní za obsah, správnost nebo názory vyjádřené na těchto webových stránkách. Odkazy neznamenají, že jsme my, nebo naše stránky, přidruženi nebo spojeni s těmito stránkami.

Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách, včetně webových stránek, které odkazují na naše stránky, se řídí vlastními pravidly a principy těchto webových stránek. Než budete pokračovat, přečtěte si tato pravidla a zásady.

Naše komunikace s Vámi může obsahovat informace pocházející z webových stránek třetích stran. Materiál z webových stránek třetích osob bude jasně označen a bude poskytnut odkaz na zdrojové webové stránky. Neneseme žádnou odpovědnost nebo závazky za jakékoli materiály poskytnuté nebo obsažené na webových stránkách třetí strany, které souvisí s naší vzájemné komunikace nebo jakékoli použití osobních údajů třetí stranou.

Zahrnutí jakéhokoli odkazu v naší komunikaci s vámi neznamená schválení odkazovaných stránek z naší strany. Rozhodnete-li se navštívit propojené stránky třetích stran, činíte tak na vlastní riziko.

INZERCE


Stránky mohou obsahovat reklamu na výrobky a služby třetích stran. Neneseme odpovědnost za případné nepřesnosti v reklamních materiálech a neposkytujeme žádné prohlášení nebo záruky, ať výslovné nebo předpokládané, o kvalitě a účinnosti těchto výrobků a dodávek.

NABÍDKY A PROPAGAČNÍ AKCE


Můžeme občas zobrazovat nabídky, propagační akce nebo soutěže na stránkách, které budou podléhat zvláštním podmínkám, na které Vás upozorníme.

NAHRÁVÁNÍ NEBO UMISŤOVÁNÍ MATERIÁLU NA NAŠE STRÁNKY


Kdykoli budete využívat funkci, která Vám umožní nahrávat obsah na naše stránky nebo umožní navázat kontakt s ostatními uživateli našich stránek, musíte se vždy řídit obsahovými normami stanovenými v našich Zásadách přijatelného použití. Ručíte za to, že každý takový příspěvek splňuje tyto normy a máte vůči nám odpovědnost a závazek odškodnění za porušení tohoto závazku. To znamená, že nesete odpovědnost za jakékoli ztráty a škody, které utrpíme v důsledku Vámi porušených závazků.

Poskytujete nám nevýhradní, trvalou, neodvolatelnou, nepřevoditelnou a bezplatnou licenci (včetně plné práva na sublicenci) na použití veškerého obsahu, který nahrajete nebo umístíte na našich stránkách (“Váš obsah”) (včetně, bez omezení, práva upravovat, měnit, opravovat nebo pozměňovat Váš obsah) jakýmkoli způsobem po celém světě bez omezení a zaručujete, že Vámi předložený materiál je Vaše vlastní práce, nebo že jste získali veškerá nezbytná práva a oprávnění příslušného vlastníka a že máte veškerá příslušná práva na Váš obsah, která Vám umožní udělit práva v tomto bodě.

Tímto bezpodmínečně a neodvolatelně souhlasíte a vzdáváte se uplatnění veškerých morálních práv a jiných podobných práv, dále práv publicity a soukromí v jakékoliv zemi na světě, ve vztahu k našemu využívání práv k Vašemu obsahu poskytnutých na základě tohoto dokumentu, v maximální míře povolené zákonem.

Zveřejnění Vašeho obsahu provedeme dle našeho vlastního uvážení a jsme oprávněni provádět doplňky nebo výmazy ve všech materiálech před jejich zveřejněním, po zveřejnění nebo po odmítnutí zveřejnění.

Pokud Váš obsah obsahuje materiál, který není ve Vašem vlastnictví, na který nemáte licenci a/nebo na který se vztahují práva třetí strany, jste odpovědní za získání, před předložením Vašeho obsahu, všech souhlasů a/nebo licencí potřebných k našemu využívání Vašeho obsahu v souladu s těmito Podmínkami používání bez příplatku.

Ačkoli nemáme žádnou povinnost moderovat obsah na našich stránkách, vyhrazujeme si právo kontrolovat informace odesílané nebo přijímané prostřednictvím našich stránek. Vyhrazujeme si právo odmítnout, zablokovat, pozastavit nebo odstranit Váš obsah kdykoli a podle vlastního uvážení. V žádném případě neposkytujeme záruku, že Váš obsah nebo jeho část bude zobrazen na našich stránkách.

Prohlašujete, že máte zákonné právo podat takové informace a souhlasíte s tím, že nepředložíte žádné informace, pokud nejste oprávněni tak učinit ze zákona. Máme právo používat, kopírovat, distribuovat a sdělovat třetím stranám takový obsah za jakýmkoli účelem. Máme také právo zveřejnit Vaši totožnost třetí straně, která tvrdí, že materiál Vámi umístěný nebo nahraný na našich stránkách představuje porušení jejích práv duševního vlastnictví nebo jejího práva na soukromí. Neneseme žádnou odpovědnost vůči jakékoliv třetí straně za obsah nebo správnost materiálů, které jste Vy nebo jiný uživatel umístili na našich stránkách. Máme právo odstranit jakýkoliv obsah nebo materiál zveřejněný na našich stránkách dle svého vlastního uvážení.

Neakceptujeme neautorizované písemné návrhy mimo zavedené obchodní vztahy. Nesdělujte nám neautorizované písemné návrhy prostřednictvím těchto stránek. Jakékoli nápady sdělené mimo rámec již existujících a zdokumentovaných důvěrných obchodních vztahů nejsou důvěrné a jsme tedy oprávněni rozvíjet, používat, kopírovat a/nebo komerčně využívat tyto nebo podobné nápady v plném rozsahu a bez náhrady nebo plateb. Předložením nápadu nebo jiných podrobných písemných návrhů prostřednictvím těchto stránek souhlasíte s tím, že jste vázáni podmínkami takto stanovené politiky.

ODPOVĚDNOST


Obsah zobrazený na našich stránkách je poskytován bez jakékoli garance, podmínek nebo záruk týkajících se jejich správnosti.

V plném rozsahu povoleném rozhodným právem, tímto výslovně vylučujeme:

 • veškeré podmínky, záruky, prohlášení a další podmínky, které se mohou vztahovat na naše stránky nebo obsah, které by jinak mohly být předpokládány zákonem, zvykovým právem nebo právem vlastního kapitálu;

 • jakoukoli odpovědnost za přímé, zvláštní, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody, které vzniknou uživateli v souvislosti s našimi stránkami nebo v souvislosti s užíváním, neschopností použití nebo výsledky používání našich stránek, webových stránek s nimi spojených a veškerých materiálů na nich umístěných, včetně: ztráty příjmu nebo výnosů;

  • ušlého zisku, prodeje, podnikání nebo smluv;

  • přerušení podnikatelské činnosti;

  • ztráty předpokládaných úspor;

  • dodatečných nebo zbytečných výdajů;

  • ztráty soukromí nebo ztráty dat;

  • ztráty příležitosti, dobrého jména nebo dobré pověsti nebo

  • jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu vyplývající z jakékoli příčiny prostřednictvím používání našich stránek a informací a názorů na nich získaných buď přímo nebo nepřímo ze stránek, ať už důsledkem deliktu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jinak, i v případě, že je to předvídatelné.

Toto vyloučení musí zahrnovat veškerou odpovědnost za ztráty nebo škody způsobené viry nebo jinými počítačovými kódy, soubory nebo programy navrženými za účelem přerušení, omezení, zničení, omezení funkčnosti nebo ohrožení integrity jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení nebo materiálu přenášeného na našich stránkách nebo materiálu z nich staženého.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na něž je uveden odkaz na našich stránkách a neneseme odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, které mohou vzniknout z jejich používání.

Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce nedovolují vyloučení předpokládaných záruk, takže některé nebo všechny výše uvedené vyloučení se na Vás nevztahuje.

Nic však nevylučuje naši odpovědnost za zranění nebo smrt způsobenou naší nedbalostí, ani naše odpovědnost za úmyslné uvedení v omyl, ani jakýkoli jiný závazek, který nemůže být vyloučen v rámci platných právních předpisů.

ODŠKODNĚNÍ


Souhlasíte s tím, že se s námi vyrovnáte v plné výši proti všem nárokům, závazkům, ztrátám a výdajům (včetně všech právních poplatků a případných nároků třetích stran), které vyplývají nebo se vztahují k Vašemu porušení Podmínek používání.

ODDĚLITELNOST


Pokud se tyto Podmínky používání stanou částečně neplatnými, smluvní strany budou nadále vázány zbývající částí Podmínek používání. Smluvní strany nahradí neplatnou část ustanoveními, které jsou platné a mají právní účinek, který co nejvíce odpovídá té neplatné části, s ohledem na obsah a účely těchto Podmínek používání.

MEZINÁRODNÍ POUŽÍVÁNÍ


Stránky nejsou zaměřeny na osoby osobě v jurisdikci státu, kde z nějakého důvodu jsou publikování nebo dostupnost těchto stránek zakázány. Osoby, na které se tento zákaz vztahuje, nesmí tyto stránky používat.

Netvrdíme, že všechno, co naleznete na našich stránkách, je vhodné pro použití nebo povolené místními zákony ve všech jurisdikcích. Ti, kteří přistupují na stránky, tak činí ze své vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů nebo předpisů; v případě pochybností vyhledejte právní poradenství.

V případě, že se překlad těchto Podmínek používání liší od původní anglické verze, anglická verze má přednost.

ROZHODNÉ PRÁVO


Podmínky používání a jakýkoliv spor nebo nárok vyplývající nebo vzniklý v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem či vznikem, nebo Vaše používání těchto stránek, (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládá v souladu se zákony Nizozemska.

Soudy v Nizozemsku mají výlučnou jurisdikci nad jakýmkoliv nárokem vyplývajícím nebo souvisejícím s používáním našich stránek, i když si vyhrazujeme právo podat žalobu proti Vám v případě porušení těchto Podmínek používání v zemi Vašeho bydliště nebo jakékoli jiné příslušné zemi.

ZÁSADY PŘIJATELNÉHO POUŽITÍ


Tyto Zásady přijatelného použití stanoví podmínky, za kterých můžete přistupovat k těmto webovým stránkám (tyto/naše stránky). Tyto Zásady přijatelného použití se vztahují na všechny uživatele a návštěvníky našich stránek.

Vaše používání našich stránek znamená, že přijímáte a souhlasíte s dodržováním všech pravidel stanovených v těchto Zásadách přijatelného použití, které doplňují naše Podmínky používání.

ZAKÁZANÉ POUŽITÍ


Můžete používat naše stránky pouze k zákonným účelům. Nesmíte používat naše stránky:

 • způsobem, který porušuje platné místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo nařízení,

 • způsobem, který je nezákonný nebo podvodný, nebo má nezákonné nebo podvodné účely nebo účinky,

 • za účelem poškozování nebo pokusu o poškození nezletilých osob,

 • k zasílání, nahrávání, stahování, používání nebo opětovného použití materiálu, který není v souladu s našimi obsahovými standardy uvedenými níže,

 • k přenášení nebo odesílání nevyžádané nebo nepovolené inzerce nebo propagačních materiálů nebo jiné formy podobného obtěžování (spam).

 • k vědomému přenášení dat, odesílání nebo nahrávání materiálu, který obsahuje viry, trojské koně, červy, časované bomby, sledování stisku kláves, spyware, adware nebo jiné škodlivé programy nebo podobné počítačové kódy navržené za účelem negativního ovlivnění provozu počítačového softwaru nebo hardwaru.

Souhlasíte také s tím, že:

 • nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo znovu prodávat jakoukoliv část našich stránek v rozporu s ustanoveními našich Podmínek používání

 • nebudete přistupovat bez povolení, zasahovat, poškozovat nebo narušovat:

  • jakoukoliv část našich stránek,

  • vybavení nebo síť, na které jsou uloženy naše stránky,

  • software používaný při zajišťování našich stránek nebo

  • vybavení nebo síť či software ve vlastnictví nebo používaný třetí stranou.

INTERAKTIVNÍ SLUŽBY


Můžeme čas od času poskytovat interaktivní služby na našich stránkách, včetně, bez omezení:

 • chatovacích místností a

 • nástěnek.

(Interaktivní služby).

Tam, kde poskytujeme interaktivní služby, poskytneme jasnou informaci o druhu nabízené služby, zda je moderovaná a jaký druh moderace je použit (včetně toho, zda se jedná o moderaci prováděnou lidmi nebo zajišťovanou technikou).

Uděláme, co bude v našich silách, abychom posoudili veškerá možná rizika pro uživatele (a zejména děti) ze strany třetích stran, pokud používají interaktivní služby poskytované na našich stránkách a budeme rozhodovat v jednotlivých případech, zda je vhodné použít moderaci příslušné služby (včetně toho, jaký druh moderace použít) ve světle těchto rizik. Nejsme však povinni dohlížet, monitorovat nebo moderovat interaktivní služby, které poskytujeme na našich stránkách a které jsou v plném rozsahu povoleny zákonem, výslovně vylučujem naši odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vyplývající z použití interaktivních služeb uživatelem v rozporu s našimi obsahovými standardy, bez ohledu na to, zda jsou služby moderovány nebo ne.

Použití některé z našich interaktivních služeb nezletilou osobou podléhá souhlasu jejích rodičů nebo zákonného zástupce. Doporučujeme rodičům, kteří umožňují svým dětem používání interaktivních služeb, aby komunikovali se svými dětmi o jejich bezpečnosti na internetu, protože moderace není stoprocentní. Nezletilé osoby, které používají interaktivní služby, by měly být informovány o možných rizicích, které s sebou přináší používání interaktivních služeb.

Tam, kde dochází k moderaci interaktivních služeb, Vám v případě vzniku obtíží poskytneme možnost kontaktovat moderátora.

OBSAHOVÉ STANDARDY


Tyto obsahové standardy se vztahují na veškeré Vaše příspěvky umístěné na našich stránkách (Příspěvky), jakož i na všechny interaktivní služby s nimi spojené.

Musíte postupovat v duchu následujících standardů, stejně jako u dopisu. Standardy se vztahují jak na část, tak na celek příspěvku.

Příspěvky musí:

 • být správné (kde uvádějí fakta),

 • být upřímně myšleny (kde uvádí názory) a také

 • být v souladu s platnými právními předpisy v Nizozemsku a v každé zemi, kde byly umístěny.

Příspěvky nesmí:

 • obsahovat materiál, který pomlouvá nějakou osobu,

 • obsahovat materiál, který obscénní, urážlivý, nenávistný nebo štvavý,

 • propagovat sexuálně explicitní materiály,

 • propagovat násilí,

 • propagovat diskriminace na základě rasy, pohlaví, náboženství,
  národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku,

 • porušovat autorská práva, práva k databázi nebo ochranné známce kterékoli jiné osoby, mít tendenci ke klamání nějaké osoby,

 • být v rozporu se zákonnou povinností vůči třetí osobě, jako je smluvní povinnost nebo povinnost mlčenlivosti,

 • podporovat protiprávní činnost,

 • vyhrožovat, zneužívat nebo napadat soukromí někoho jiného, nebo způsobovat nepříjemnosti, obtíže nebo zbytečnou úzkost,

 • obtěžovat, znepokojovat, ztrapnit, vyděsit nebo trápit jinou osobu,

 • být použity k vydávání se za jinou osobu nebo zkreslování Vaší identity nebo vztahu k jakékoli osobě,

 • budit dojem, že pocházejí od nás, pokud tomu tak není nebo

 • obhajovat, propagovat nebo napomáhat jakémukoli protiprávnímu jednání, jako je (pouze jako příklad) porušení autorských práv nebo zneužití počítače.

POZASTAVENÍ A UKONČENÍ


Určíme, dle svého vlastního uvážení, zda došlo k porušení těchto Zásad přijatelného použití prostřednictvím Vašeho používání našich stránek. Pokud dojde k porušení těchto zásad, můžeme přijmout opatření, která považujeme za vhodná.

Nedodržení těchto Zásad přijatelného použití představuje závažné porušení Podmínek používání, na jejichž základě jste oprávněn používat naše stránky a může to mít za následek přijetí některých nebo všech následujících opatření:

 • okamžité, dočasné nebo trvalé odebrání práva používat naše webové stránky,

 • okamžité, dočasné nebo trvalé odstranění příspěvku nebo nahraného materiálu na našich stránkách,

 • vydání varování adresovaného Vám,

 • soudní řízení namířené proti Vám pro náhradu veškerých nákladů na základě odškodnění (včetně, ale nikoli výhradně, přiměřených správních a soudních výloh) vyplývajícího z porušení,

 • další právní kroky namířené proti Vám,

 • zveřejnění takové informace orgánům činným v trestním řízení, pokud se rozumně domníváme, že je to nezbytné.

Neručíme za opatření přijatá v reakci na porušení těchto Zásad přijatelného použití. Odpovědi popsané v těchto zásadách nejsou omezeny a můžeme přijmout jakákoli jiná opatření, které důvodně považujeme za vhodná.

KONTAKTUJTE NÁS Chcete-li nás kontaktovat, napište nám email dulux@dulux.cz

AkzoNobel Decorative Coatings B. V. (součást skupiny AkzoNobel) je společnost registrovaná v Nizozemí s registračním číslem 28080295, se sídlem v Sassenheim, Rijksstraatweg 31, 2171 AJ, Nizozemí.

Děkujeme Vám za návštěvu našich stránek.

Načítání dat, čekejte prosím...